Volodymyr Filenko

Volodymyr Filenko

Mikhail Gorbachev

Mikhail Gorbachev

Yurii Haisynskyi

Yurii Haisynskyi

Bohdan Havrylyshyn

Bohdan Havrylyshyn

John Hewko

John Hewko

Volodymyr Hrynyov

Volodymyr Hrynyov

Borys Kachura

Borys Kachura

Ruslan Khasbulatov

Ruslan Khasbulatov

Stepan Khmara

Stepan Khmara

Marta Kolomayets

Marta Kolomayets

Vitaly Korotich

Vitaly Korotich

Leonid Kravchuk

Leonid Kravchuk